ผลการตรวจสอบฯ รายการซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
01/02/2012

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการตรวจสอบกรณีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
รายการซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๒๒ เครื่อง
---------------------------------------------------------


ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องไมโคร
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๒๒ เครื่อง เอกสารสอบราคาเลขที่ ส๔/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยมีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน ๒ ราย นั้น
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในเอกสาร ส่วนที่ ๑ เพื่อพิจารณาการเป็น
ผู้มีประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๕ ตรี วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๕ จัตวา วรรคท้าย ปรากฏว่าผ่านการ
ตรวจสอบ จำนวน ๒ ราย ดังนี้
ผู้ผ่านการตรวจสอบ
๑. บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จำกัด
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สไมล์ ช๊อป
โดยดำเนินการเปิดซองสอบราคาส่วนที่ ๒ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ ชั้น ๑๑ อาคารสยามบรมราชกุมารี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

อาจารย์ปราโมทย์ ลือนาม
รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >