ร่างTOR โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของe-University พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
27/03/2012

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาดโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ e-University ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

--------------------------------------


งบประมาณของการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,683,904.52 บาท

(ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่บาทห้าสิบสองสตางค์)

download

1. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพของ e-University ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2. ร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพของ e-University ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 27/03/2012 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >