ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน IT เพื่อประสิทธิภาพ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
17/04/2012
ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประสิทธิภาพของ e-University ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่ม
ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประสิทธิภาพของ e-University ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณของการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,683,904.52 บาท
(ห้าล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยสี่บาทห้าสิบสองสตางค์)

 

download 

1. ประกาศ

2. TOR

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 17/04/2012 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >