ผลการประกวดราคาซื้อ โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโ� พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
03/05/2012

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เรื่อง   ผลการประกวดราคาซื้อ โครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประสิทธิภาพของ e-University ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

 

---------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ลงวันที่   28 มีนาคม 2555   เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประสิทธิภาพของ e-University  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เอกสารประกวดราคา ลำดับที่ อ5/2555 โดยกำหนดเสนอราคาเมื่อวันที่  26  เมษายน  2555  ตั้งแต่เวลา 10.45 น.  ถึงเวลา 11.15 น. ณ ตลาดกลาง บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็มจำกัด นั้น

 

ผู้ชนะการประกวดราคา  ได้แก่บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด  เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  5,614,000.- บาท (ห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบภายใน 5  เดือน  ตั้งแต่วันที่วันที่ 1  พฤษภาคม – 30  กันยายน 2555 

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 03/05/2012 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >