ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสถาบันฯ (ITC) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
20/05/2012
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง   ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก
(ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ)   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก (ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณในการประกวดราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  6,250,000.- บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2.ผู้เสนอราคาต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและประกอบธุรกิจการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และติดตั้งระบบงานคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี ณ วันที่ยื่นซองประกวดราคา  และมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท  โดยได้จดทะเบียนผู้ถือหุ้นและชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว
3.ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ที่มีมูลค่าสัญญาไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท (สามล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญา นับถึงวันยื่นซองประกวดราคา และเป็นผลงานที่มีคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี (แนบสำเนาสัญญา หรือสำเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้น มาพร้อมกับเอกสารในวันยื่นข้อเสนอ)
4.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
5.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
6.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
7.ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสถาบัน
8.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 (ข้อ 15) ดังนี้
     8.1บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา  ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
     8.2บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
     8.3คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  8  มิถุนายน 2555


กำหนดเสนอราคาในวันที่  13  มิถุนายน  2555  ตั้งแต่เวลา  10.45  น. เป็นต้นไป ณ บริษัท      
ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 151 อาคารทีม ม.12  ถนนนวลจันทร์  คลองกุ่ม บึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 10230


ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.-  บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร    ระหว่างวันที่  22 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่  25 พฤษภาคม  2555 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://www.gprocurement.go.thหรือ http://www.nida.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-3758692 ในวันและเวลาราชการ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >