สอบราคาจ้างให้บริการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มสำหรับบุคลากรของสถาบั พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
29/05/2012
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง สอบราคาจ้างให้บริการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มสำหรับบุคลากรของสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ 2556
-----------------------------
ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างให้บริการประกันชีวิต
และสุขภาพกลุ่มสำหรับบุคลากรของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2556
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำ
ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา และมีเบี้ยประกันชีวิตและ
สุขภาพตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2554 ไม่ต่ำกว่าปีละ 1,000 ล้านบาท
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
901 ชั้น 9 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคาร
นราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 8
มิถุนายน 2555 รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์
http://www.nida.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3758692 ในวันและเวลาราชการ
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >