ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน รายการซื้อ External HDD พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
21/06/2012

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันรายการสอบราคาซื้อ External HDD ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 TB

พร้อมสกรีนโลโก้และลงข้อมูล จำนวน 211 เครื่อง

 

----------------------------------------------

 

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้ประกาศสอบราคาซื้อ External HDD ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 TB พร้อมสกรีนโลโก้และลงข้อมูล จำนวน 211 เครื่อง ตามเอกสารสอบราคา  เลขที่ ส6/2555  ลงวันที่  23 พฤษภาคม 2555  โดยมีผู้ยื่นซองเสนอราคา  จำนวน  3  ราย  นั้น จากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ  15 ตรี วรรคสอง ประกอบกับ   ข้อ 15 จัตวา  ปรากฏมีผู้ผ่านการตรวจสอบ  จำนวน  3  ราย  ดังนี้

1.  บริษัท  แคนดี้ส์ แดนดี้ จำกัด

2.  บริษัท  เท็นซอฟท์ จำกัด

3.  บริษัท เอ็กซ์คอม โอเอ จำกัด จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน   และจะดำเนินการเปิดเอกสาร ส่วนที่ 2  (ซองราคา)ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555  เวลา 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมย่อย คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                 

 

ประกาศ  ณ  วันที่      13        มิถุนายน  2555                           

 

รองศาสตราจารย์  นฤมล  สอาดโฉม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ

ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 21/06/2012 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >