ประกาศ เรื่อง ระบบเครื่องเสียงในห้องเรียน ฯ ชั้น 9 อาคารบุญชนะ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
28/06/2012
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง  ระบบเครื่องเสียงในห้องเรียน 931,932,933 และ 934 
พร้อมติดตั้ง ชั้น 9 อาคารบุญชนะ อัตถากร
 
----------------------------------------------
 
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้ประกาศสอบราคาซื้อ ระบบเครื่องเสียงใน
ห้องเรียน 931,932,933 และ 934 พร้อมติดตั้ง ชั้น 9 อาคารบุญชนะ อัตถากร ตามเอกสารสอบราคา  
เลขที่ ส5/2555  ลงวันที่  16 พฤษภาคม 2555  โดยมีผู้ยื่นซองเสนอราคา  จํานวน  4  ราย  นั้น
 
จากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  2535  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ข้อ  15 ตรี วรรคสอง ประกอบกับ   
ข้อ 15 จัตวา  ปรากฏมีผู้ผ่านการตรวจสอบ  จํานวน  4  ราย  ดังนี้
 
1.  บริษัท พีค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
2.  บริษัท อินโนจิเนียริ่ง จํากัด
3.  บริษัท เมสัน อะคูสติกส จํากัด
4.  บริษัท เอ สแควร จํากัด
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน   และจะดําเนินการเปิดเอกสาร ส่วนที่ 2  (ซองราคา)
ในวันที่  3 กรกฎาคม 2555  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมย่อย คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญ
ชนะ อัตถากร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
                    ประกาศ  ณ  วันที่  27  มิถุนายน  2555
 
                          รองศาสตราจารย์
                         (ดร.ธัชวรรณ  กนิษฐพงศ์)
                  ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >