ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสถาบันฯ ของ ITC พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
28/06/2012

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง   ผลการประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
         เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก (ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
         ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
---------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ลงวันที่   18 พฤษภาคม 2555   เรื่อง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก (ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกวดราคา ลำดับที่ อ6/2555 โดยกำหนดเสนอราคาเมื่อวันที่  13 มิถุนายน  2555  ตั้งแต่เวลา 10.45 น. ถึงเวลา 11.15 น. ณ ตลาดกลาง บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม  จำกัด นั้น

ผู้ชนะการประกวดราคา  ได้แก่บริษัท  ฟูจิตสึ  ซีสเต็ม  บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด
เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 6,145,000.- บาท  (หกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่     26    มิถุนายน   พ.ศ. 2555


ศาสตราจารย์ สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์

อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >