ประกาศ เรื่อง จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 อาคารบุญชนะ อัตถากร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
28/06/2012

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง  จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 อาคารบุญชนะ อัตถากร
.......................................
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9
อาคารบุญชนะ อัตถากร  ผู้มีสิทธิเสนองานจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลประกอบธุรกิจให้บริการด้านออกแบบที่มีลักษณะประเภทเดียวกับงาน
ที่ว่าจ้าง หรืองานตกแต่งภายใน มีผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยต้องแนบสําเนา
สัญญาและสําเนาหนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้นมาแสดงด้วย  ทั้งนี้ ผลงานออกแบบดังกล่าว
ต้องมีค่าก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 6,000,0000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา  และ
เป็นผลงานออกแบบที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่เกิน 7 ปี
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นที่เข้ายื่นเสนองานแก่สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วันประกาศจัดจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้
5.  ต้องมีสถาปนิกผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมสาขาสถาปัตยกรรมภายใน หรือ
มัณฑนศิลป์ โดยต้องแนบสําเนาใบประกอบวิชาชีพมาแสดงด้วย
6.  ต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการรับเอกสารเสนองานกับทางสถาบันฯ ความละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารท้ายประกาศนี้
 
กําหนดนําชี้สถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 5 กรกฎาคม 2555
ลงทะเบียนระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมย่อย คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8
อาคารบุญชนะ  อัตถากร
 
กําหนดยื่นซองเสนองานในวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง
เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมย่อย คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร 

 กําหนดเปิดซองเสนองานในวันที่ 31  กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป           
ณ ห้องประชุมย่อย คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร และทําการนําเสนองาน
(Presentation)  ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมย่อย คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8
อาคาร  บุญชนะ อัตถากร และคณะกรรมการดําเนินการจ้างใช้เวลาซักถามรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ
รายละประมาณ 45 นาที
 
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการจ้างออกแบบได้ที่กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5
อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2555
ถึงวันที่        4  กรกฎาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
www.nida.ac.th  หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2375-8692 
 
     ประกาศ ณ วันที่     25    มิถุนายน พ.ศ. 2555
 
 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์  ภัทรนรากุล)
     รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน
     อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >