ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เคลื่อนที่ Mob App Lab พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
27/07/2012
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง  สอบราคาซื้ออุปกรณ์เคลื่อนที่สําหรับห้องปฏิบัติการทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่น              
(Mobile Application Development Laboratory)
……………………………………………………………………
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์เคลื่อนที่สําหรับ
ห้องปฏิบัติการทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Mobile Application Development Laboratory)
ประกอบด้วย
1.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จํานวน 10 เครื่อง
2.  เครื่องโทรศัพท์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส จํานวน 2 เครื่อง
3.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จํานวน 1 เครื่อง
4.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จํานวน 3 เครื่อง
5.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแบบหน้าจอสัมผัส จํานวน 4 เครื่อง
6.  เครื่องโทรศัพท์พกพาแบบหน้าจอสัมผัสระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จํานวน 2 เครื่อง
7.  เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัสระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ จํานวน 2 เครื่อง
 8.  อุปกรณ์รับส่งและกระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย จํานวน 2 ตัว
 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ    
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันบัณฑิต  
พัฒนบริหารศาสตร์ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  25 กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.  ณ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5  อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
 
กําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป    
ณ ห้อง 327 คณะสถิติประยุกต์ ชั้น 3 อาคาร 6
 
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น ๕ อาคารนราธิป
พงศ์ประพันธ์  ในวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๕๕  ถึงวันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง
เวลา  16.00 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.nida.ac.th   และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2375 8692 ในวันและเวลาราชการ                                     
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >