ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 3-6, 7 อาคารที่จอดรถ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
27/07/2012

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง   ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
รายการสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3,5,6 และ 7 อาคารที่จอดรถ
 --------------------------------------------------------------
       
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ได้ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3, 5,
6 และ 7  อาคารที่จอดรถ เอกสารสอบราคาเลขที่ ส8/2555  ลงวันที่  20 มิถุนายน 2555 โดยมีผู้สนใจยื่นซองเสนอราคา จำนวน 5 ราย  นั้น
จากการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในเอกสารส่วนที่ 1 เพื่อพิจารณาการเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ปรากฏว่าผ่านการตรวจสอบทั้ง 5  ราย  ดังนี้

 

ผู้ผ่านการตรวจสอบ
1.    ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.ซี.วี
2.    บริษัท เอเซียเฟอร์นิเจอร์และก่อสร้าง จำกัด
3.    ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.อาร์.เดคคอร์เรชั่น
4.    บริษัท เจ เอ็น เค อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
5.    ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายบีเอ็ม

โดยกำหนดเปิดซองราคาส่วนที่ 2  ในวันที่  16 กรกฎาคม  2555  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.         
เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม  802 ชั้น 8  อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >