ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3,5,6,7 อาคารที่จอดรถ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
27/07/2012
ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง   ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3,5,6 และ 7 อาคารที่จอดรถ  
---------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ลงวันที่  20  มิถุนายน  2555  เรื่อง        
สอบราคาจ้างปรับปรุงปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3,5,6 และ 7 อาคารที่จอดรถ  โดยกำหนดเปิดซองราคา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม  2555  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 802  ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  นั้น  

ผลปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด วายบีเอ็ม เสนอรายละเอียดถูกต้องตรงตามข้อกำหนดและ
เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น  678,100.- บาท  (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน, กำหนดยืนราคา 90 วัน และรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นเวลา  2  ปี  

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่    27  กรกฎาคม  พ.ศ.  2555
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >