ผลการสอบราคาจ้างให้บริการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
01/08/2012

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง   ผลการสอบราคาจ้างให้บริการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม
สำหรับบุคลากรของสถาบัน  ประจำปีงบประมาณ 2556 
---------------------------------------------

ตามประกาศ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ลงวันที่  28 พฤษภาคม  2555  เรื่อง       
สอบราคาจ้างให้บริการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม  สำหรับบุคลากรของสถาบัน  ประจำปีงบประมาณ 2556  โดยกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน  2555  เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 901  ชั้น 9  อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์   

ปรากฏว่าบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด เสนอรายละเอียดถูกต้องตรงตามข้อกำหนดและ
เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  จำนวน  1,999,620.- บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยคำนวณจากจำนวนบุคลากร  690 คน (คนละ 2,898.- บาท)  ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน  2556

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่    31  กรกฎาคม  พ.ศ.  2555

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >