ร่าง TOR จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2556 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
14/08/2012
ร่าง TOR ครั้งที่ 1
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2556

download เอกสาร

1. ร่าง TOR จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556

2. เอกสารประกอบ ภาคผนวก ก

3. เอกสารประกอบ ภาคผนวก ข

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >