TOR จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2556 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
27/08/2012
ขอบเขตของงาน
(Terms  Of  Reference : TOR)
จ้างเหมาบริการทําความสะอาด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประจําปีงบประมาณ 2556

download เอกสารประกอบ

 

ขอบเขตของงาน TOR

รายละเอียดภาคผนวก ก

รายละเอียดภาคผนวก ข

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >