ประกาศผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์เคลื่อนที่สําหรับห้องปฏิบัติการทางการ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/08/2012

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง  ผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์เคลื่อนที่สําหรับห้องปฏิบัติการทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
(Mobile Application Development Laboratory)
 ---------------------------------------------
 
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เคลื่อนที่
สําหรับห้องปฏิบัติการทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Mobile Application Development
Laboratory) เอกสารสอบราคาเลขที่ ส9/2555 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 โดยมีผู้ยื่นซอง
เสนอราคา จํานวน 1 ราย คือ บริษัท เอกซ์คอม โอเอ จํากัด นั้น
 
คณะกรรมการได้เปิดซองราคา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 ปรากฏว่า บริษัท เอกซ์
คอม โอเอ จํากัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 957,900.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาท
ถ้วน)     มีรายละเอียดถูกต้อง ตรงตามข้อกําหนดในเอกสารสอบราคา เลขที่ ส9/2555 แต่เสนอ
ราคาสูงเกินวงเงินงบประมาณที่จัดสรรไว้ จึงมีมติเห็นสมควรยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่      29       สิงหาคม พ.ศ. 2555

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >