ประกาศจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 อาคารบุญชนะ (ครั้งที่ 2) พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
03/09/2012
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง  จ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 อาคารบุญชนะ อัตถากร (ครั้งที่ 2)
.......................................
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น 9 อาคาร
บุญชนะ อัตถากร (ครั้งที่ 2) ผู้มีสิทธิเสนองานจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลประกอบธุรกิจให้บริการด้านออกแบบที่มีลักษณะประเภทเดียวกับงานที่ว่า
จ้าง หรืองานตกแต่งภายใน มีผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ โดยต้องแนบสําเนาสัญญาและสําเนาหนังสือ
รับรองผลงานตามสัญญานั้นมาแสดงด้วย  ทั้งนี้ ผลงานออกแบบดังกล่าวต้องมีค่าก่อสร้างในวงเงินไม่น้อย
กว่า 4,750,0000.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา  และเป็นผลงานออกแบบที่ได้
ดําเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่เกิน 7 ปี
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นที่เข้ายื่นเสนองานแก่สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วันประกาศจัดจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดจ้างครั้งนี้
5.  ต้องมีสถาปนิกผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมสาขาสถาปัตยกรรมภายใน หรือ
มัณฑนศิลป์ โดยต้องแนบสําเนาใบประกอบวิชาชีพมาแสดงด้วย
6.  ต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการรับเอกสารเสนองานกับทางสถาบันฯ ความละเอียดปรากฎตาม
เอกสารท้ายประกาศนี้
 
กําหนดนําชี้สถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม วันที่ 19 กันยายน 2555 ลงทะเบียน
ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ    
อัตถากร
 
กําหนดยื่นซองเสนองานในวันที่ 24 กันยายน 2555 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา
11.00 น. ณ ห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร  
 
กําหนดเปิดซองเสนองานในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม
คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8 อาคารบุญชนะ อัตถากร และทําการนําเสนองาน (Presentation)  พร้อมตอบข้อ
ซักถามรายละ 45 นาที ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ในวันเดียวกัน ณ ห้องประชุมย่อย คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 8
อาคาร  บุญชนะ อัตถากร 
 
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการจ้างออกแบบได้ที่กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคาร
นราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2555 ถึงวันที่         
7  กันยายน 2555 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nida.ac.th  หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2375-8692 
 
     ประกาศ ณ วันที่    30   สิงหาคม พ.ศ. 2555
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >