ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลฯ และระบบ e-library พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
03/09/2012

                                    
ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง สอบราคาซื้อระบบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 
และระบบ e-Library สํานักบรรณสารการพัฒนา
-------------------------------------------------
 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบอุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และระบบ e-Library  สํานักบรรณสารการพัฒนา 
ประกอบด้วย
1.  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จํานวน 1 ชุด 
2.  Fibre Channel  Fabric  Switch จํานวน  2 ชุด
3.  อุปกรณ์สํารองข้อมูล (Backup)  แบบเทป
4.  Host Bus Adapter (HBA) สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ชุด
5.  ตู้ RACK  และ  Accessory ขนาด 42U จํานวน  1  ตู้    
 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันบัณฑิต  
พัฒนบริหารศาสตร์ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานด้านการจัดเก็บข้อมูล ให้แก่ส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  2,500,000.- บาท  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ไม่น้อยกว่า 1
สัญญา  ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นซองสอบราคา  และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันฯ เชื่อถือ โดยแนบสําเนาสัญญาและสําเนาหนังสือรับรองผลงานตาม
สัญญานั้นมาแสดงพร้อมกับเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคา
7.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือ
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 (ข้อ 15) ดังนี้

7.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
7.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้
 
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  3  กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2555 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.  ณ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5  อาคารนราธิปพงศ์
ประพันธ์ 
 
กําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  19  กันยายน  2555  ตั้งแต่เวลา 9.30 น.   
เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุม 1   สํานักบรรณสารการพัฒนา  ชั้น 6  อาคารบุญชนะ  อัตถากร 
 
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคาร
นราธิปพงศ์ประพันธ์  ในวันที่ 3  กันยายน 2555 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง
เวลา  16.00 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.nida.ac.th   และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2375 8692 ในวันและเวลาราชการ
           
                 ประกาศ  ณ  วันที่      3       กันยายน  พ.ศ. 2555

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >