ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสาร พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
22/11/2012

-ร่าง- 

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประสิทธิภาพของ e-University ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
---------------------------------------------


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่ม
ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประสิทธิภาพของ e-University ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
งบประมาณของการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,189,564.50 บาท (หกล้านหนึ่งแสน
แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)

download

1. ร่างประกาศ

2. ร่าง TOR

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >