ร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน้ำ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
22/11/2012

ร่างขอบเขตงาน (TOR)
เรื่อง การจัดซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน้ำ
(Water Cooled Centrifugal Chiller) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
----------------------------------


ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย เงินรายได้ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน้ำ
(Water Cooled Centrifugal Chiller) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อทดแทนเครื่องเดิม ที่ติดตั้ง
ณ อาคารบุญชนะ อัตถากร

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >