ประกาศ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนังฯ 29 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
22/11/2012

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง พร้อมค่าติดตั้ง (เฉพาะห้องพัก ชั้น 11)
อาคารบุญชนะ อัตถากร จำนวน 29 เครื่อง
……………………………………………………………………
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ชนิดติดผนัง พร้อมค่าติดตั้ง (เฉพาะห้องพัก ชั้น 11) อาคารบุญชนะ อัตถากร จำนวน 29 เครื่อง ดังนี้
1. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง
2. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 16,000 บีทียู จำนวน 16 เครื่อง
3. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง
4. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 27,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >