ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน้ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
08/12/2012

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน้ำ
(Water Cooled Centrifugal Chiller)  จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

---------------------------------------------

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน้ำ   (Water Cooled Centrifugal  Chiller)  จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งบประมาณของการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ,300,000.-บาท (ห้าล้านสามแสนบาทถ้วน) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                  1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                  2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                  3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
                  4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                  5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่ในปัจจุบัน  โดยจะต้องแสดงหลักฐานในวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา
                  6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล  และมีผลงานการขายและติดตั้งเครื่องทำ
ความเย็นแบบหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน้ำ   (Water Cooled Centrifugal  Chiller)  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่ดีย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่งานติดตั้งแล้วเสร็จ จนถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันฯเชื่อถือ  โดยจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญามาพร้อมกันในวันยื่นเอกสารประกวดราคา

                   7.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสถาบัน

                   8.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 (ข้อ 15) *(หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช0028/ว0009 ลว.26มี.ค.55) ดังนี้
                        8.1   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                        8.2   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                        8.3   คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้


กำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม โดยพร้อมกัน วันที 17 ธันวาคม 2555  ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการกลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง ชั้นล่าง อาคารที่จอดรถ

 

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ระหว่างเวลา 10.00น. ณ กลุ่มงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 4
มกราคม 2556

 

กำหนดเสนอราคาในวันที่ 10 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ บริษัท  ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม  จำกัด  เลขที่ 151 อาคารทีม ม.12  ถนนนวลจันทร์  คลองกุ่ม   บึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 10230  

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา  ชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม  ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://www.gprocurement.go.thหรือ http://www.nida.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-3758692   ในวันและเวลาราชการ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >