ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
08/12/2012

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประสิทธิภาพของ  e-University  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
---------------------------------------------

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประสิทธิภาพของ  e-University  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   งบประมาณของการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,189,564.50 บาท (หกล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)


ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย
ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขาย  และ/หรือการให้เช่าซื้อระบบเครือข่ายสารสนเทศ  หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคม หรือระบบการสื่อสารคอมพิวเตอร์โดยตรงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา
                 2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                 3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                 4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคม  หรือระบบการสื่อสารคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายคือมีหนังสือยืนยันการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือสาขาในประเทศไทย
                 6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีความรู้ประสบการณ์และผลงานในการติดตั้งดูแล  และ/หรือให้เช่าระบบเครือข่ายสารสนเทศ  หรือระบบสื่อสารโทรคมนาคม  หรือระบบการสื่อสารคอมพิวเตอร์  และที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จวงเงินไม่น้อยกว่า  3  ล้านบาท  (สามล้านบาทถ้วน)  ต่อหนึ่งสัญญา/ข้อตกลง นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

                      -  กรณีที่เป็นผลงานในหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรระหว่างประเทศ  หรือองค์กรอิสระหรือหน่วยงานพิเศษ  ผู้ขายต้องแสดงสำเนาหนังสือรับรองผลงาน  หรือสำเนาสัญญาที่มีรายละเอียดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย
                      -  กรณีที่เป็นผลงานในภาคเอกชน ผู้ขายต้องแสดงสำเนาหนังสือรับรองผลงานซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันและประทับตราสำคัญของบริษัทพร้อมสำเนาคู่สัญญา หรือ  หนังสือรับรองผลงานฉบับจริงซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจผูกพันและประทับตราสำคัญของบริษัทพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงิน/สำเนาใบกำกับภาษี ที่มีรายละเอียดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย
                  7.  ส่วนประกอบของระบบ/อุปกรณ์ที่นำเสนอจะต้องไม่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทผู้ผลิตที่อยู่ในระหว่างการถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายตามคำสั่งของศาลที่ได้สั่งการตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทของผู้ผลิตนั้นตั้งอยู่
                  8.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสถาบัน

                  9.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 (ข้อ 15) *(หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช0028/ว0009 ลว.26มี.ค.55) ดังนี้
                       9.1  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                       9.2  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์
                           ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                       9.3  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้

 

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 19 ธันวาคม  2555

 

กำหนดเสนอราคาในวันที่  24  ธันวาคม  2555  ตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป  ณ บริษัท  ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม  จำกัด  เลขที่ 151 อาคารทีม ม.12  ถนนนวลจันทร์  คลองกุ่ม   บึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 10230

 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา  ชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555  ถึงวันที่  4 ธันวาคม  2555 ตั้งแต่เวลา 9.00น. ถึงเวลา16.00น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://www.gprocurement.go.thหรือ http://www.nida.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-3758692   ในวันและเวลาราชการ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >