สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 82 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
08/12/2012

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 82 เครื่อง
……………………………………………………………………

 


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล จำนวน 82 เครื่อง


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อ ในรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบทางราชการ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ หรือมีประวัติการผิดสัญญา
2. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วันเสนอราคานี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนในประเทศถูกต้องตามกฎหมาย และประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขาย และหรือให้เช่าอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องประกอบกิจการด้านการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานในการขายเครื่องคอมพิวเตอร์หรือให้เช่าคอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยงานราชการหรือ รัฐวิสาหกิจในวงเงินไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาทต่อสัญญา ภายในระยะเวลา 3 ปี นับเวลาย้อนหลังจาก ณ วันที่เสนอราคา โดยผู้เสนอราคาจะต้องจัดส่งสำเนาหนังสือรับรองผลงานของหน่วยงานในสัญญาดังกล่าว โดย สถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบผลงาน
6. ผู้เสนอราคาจะต้องทำการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิคของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สถาบันกำหนด กับคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำเสนอ พร้อมระบุเอกสารอ้างอิงและตำแหน่งในเอกสารอ้างอิงให้ชัดเจน เป็นไปตามรูปแบบของตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดกับคุณลักษณะเฉพาะที่นำเสนอ ในภาคผนวกที่ 1
7. ผู้เสนอราคาจะต้องนำเสนอเอกสารอ้างอิงหรือรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์จากผู้ผลิตตามการเปรียบเทียบข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนด โดยให้เน้นข้อความ (Highlight) ที่นำเสนอให้เห็นเด่นชัดพร้อมทั้งระบุด้วยว่าตรงตามคุณลักษณะเฉพาะในข้อใดเพื่อประกอบการพิจารณา
8. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายจากผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือตัวแทนสาขาของผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย
9. ผู้เสนอราคาและผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องร่วมกันรับประกันอุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกรายการ และให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซมแก้ไข ณ สถานที่ติดตั้ง (On-Site Service) ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาการรับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
10. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 (ข้อ 15) *(หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช0028/ว0009 ลว.26มี.ค.55) ดังนี้
        10.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        10.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        10.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้

 

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2555ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์


กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 11 อาคารสยามบรมราชกุมารี


ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nida.ac.th และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๗๕-๘๖๙๒ ในวันและเวลาราชการ

 

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์


1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด Intel® 3rd Generation Core i7 Processor มีความเร็วสัญญาณไม่น้อยกว่า 3.4GHz และมีหน่วยความจำ Cache ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
2. แผงวงจรหลัก (Main board) มีคุณลักษณะดังนี้
     2.1. มี Chipset แบบ Intel Q77 Express หรือดีกว่า
     2.2. มีช่องใส่หน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 4 ช่อง (DIMM Slot) และสามารถรองรับการขยายให้มีหน่วยความจำหลัก มีขนาดรวมได้ไม่น้อยกว่า 32 GB
3. หน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 SDRAM 1600 MHz ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
4. หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA 3.0 (6.0 Gb/s) มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB ความเร็วรอบในการหมุน 7,200 รอบต่อนาที จำนวน 2 หน่วย
5. หน่วยควบคุมการแสดงผล (Graphic Controller) มีคุณลักษณะดังนี้
     5.1. เป็น Graphic Card เชื่อมต่อแบบ PCI Express x16
     5.2. มีหน่วยประมวลผล (Processor) เป็น AMD Radeon HD7470
     5.3. มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
     5.4. มีช่องต่อสัญญาณภาพแบบ DVI จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณจากแบบ DVI เป็นแบบ VGA)
     5.5. มีช่องต่อสัญญาณภาพแบบ Display Port (DP) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณจากแบบ Display Port เป็นแบบ DVI)
6. หน่วยควบคุมการเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Controller) แบบ Gigabit Ethernet (1000 Mbps)
7. ติดตั้งอุปกรณ์อ่านเขียน Optical Drive เป็นชนิด DVD+/-RW ภายในเครื่อง
8. ติดตั้งอุปกรณ์อ่านเขียน Media Card Reader ภายในเครื่อง
9. มีช่อ ง สำ ห รับ ติด ตั้ง อุป ก ร ณ์เ พิ่ม เ ติม ภ า ย ใ น เ ค รื่อ ง ช นิด Expansion Slots ดังนี้
     9.1. แบบ PCI Express x16 จำนวน 2 ช่อง
     9.2. แบบ PCI Express x1 จำนวน 1 ช่อง
     9.3. แบบ PCI จำนวน 1 ช่อง
10. ตัวเครื่องมี Port สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก ดังนี้
     10.1. แบบ USB 3.0 จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง (โดยด้านหลังไม่น้อยกว่า 2 ช่อง)
     10.2. แบบ USB 2.0 จำนวนไม่น้อยกว่า 6 ช่อง (โดยอยู่ด้านหน้าไม่น้อยกว่า 2 ช่อง และด้านหลังไม่น้อยกว่า 2 ช่อง)
     10.3. แบบ Serial จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
     10.4. แบบ PS/2 จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
     10.5. ช่องต่อสัญญาณเครือข่าย แบบ RJ-45 จำนวน 1 ช่อง
     10.6. ช่องต่อสัญญาณเสียง (Audio) แบบ Line-In ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง และแบบ Line-Out ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
11. มีระบบเสียง (Audio) พร้อมลำโพง (Speaker) แบบติดตั้งภายในเครื่อง
12. ตัวเครื่อง (Case) มีลักษณะเป็น Tower พร้อมอุปกรณ์ Lock ฝาเครื่องแบบกุญแจเปิดปิดด้วยรหัสโดยสามารถตั้งรหัสได้อย่างน้อย 3 หลัก
13. หน่วยจ่ายไฟฟ้า (Power Supply) เป็นแบบ Active PFC ขนาดไม่น้อยกว่า 275 watt และมีค่า Efficient ไม่น้อยกว่า 90%
14. มี Keyboard ที่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ USB โดยมีตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดอยู่บนปุ่มแป้นพิมพ์อย่างถาวร และมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
15. มี Mouse แบบ Optical ที่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ USB และมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
16. ตัวเครื่องมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Trusted Platform Module
17. ตัวเครื่องจะต้องมีสัญญาณไฟแบบ LED อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังตัวเครื่อง สำหรับแสดงปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ ภายในเครื่อง (Diagnostic LED) ดังนี้ หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) หน่วยความจำหลัก (Memory) และ หน่วยจ่ายไฟฟ้า (Power Supply) ได้เป็นอย่างน้อย
18. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำเสนอจะต้องเป็นยี่ห้อ/รุ่นที่ได้รับรองมาตรฐาน ดังนี้
     18.1. มาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน Energy Start
     18.2. มาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม EPEAT
19. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำเสนอต้องเป็นเครื่องที่ประกอบจากโรงงานของผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในกลุ่ม ISO9000
20. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำเสนอต้องเป็นเครื่องจากผู้ผลิตที่มีระบบ Online Support ผ่านทาง Internet ที่ให้บริการดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน (Documentation) และ Driver ของเครื่องคอมพิวเตอร์
21. เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องสามารถติดตั้งในช่องจัดเก็บเครื่องในโต๊ะคอมพิวเตอร์ของสถาบันที่มีขนาด 18.5 x 10 x 23 นิ้ว (สูง x กว้าง x ลึก) ได้

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 08/12/2012 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >