ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานสํานักงาน แบบท พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
17/12/2012

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง  สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2 จํานวน 19 เครื่อง 
……………………………………………………………………

 


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
สําหรับงานสํานักงาน แบบที่ 2 จํานวน 19 เครื่อง  
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ   
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
 
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2555  ตั้งแต่
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5  อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
 
กําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 11 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป     
ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
 
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิป
พงศ์ประพันธ์  ในวันที่ 13 ธันวาคม 2555  ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2555  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง
เวลา  16.00 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.nida.ac.th   และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 023758692 ในวันและเวลาราชการ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >