ผลการตรวจสอบฯ รายการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 82 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
03/01/2013

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการตรวจสอบกรณีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
รายการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงานประมวลผล จํานวน ๘๒ เครื่อง
---------------------------------------------------------
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จํานวน ๘๒ เครื่อง เอกสารสอบราคาเลขที่  ส๒/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๔ 
ธันวาคม  ๒๕๕๕  โดยมีผู้ยื่นเสนอราคา จํานวน  ๒  ราย นั้น 
 
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในเอกสาร ส่วนที่ ๑ เพื่อพิจารณาการเป็น
ผู้มีประโยชน์ร่วมกัน  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ข้อ  ๑๕  ตรี  วรรคสอง  ประกอบกับข้อ  ๑๕  จัตวา  วรรคท้าย  ปรากฏว่าผ่านการ
ตรวจสอบ จํานวน  ๒  ราย ดังนี้  
 
ผู้ผ่านการตรวจสอบ

๑.  บริษัท คอมพิวเตอร์ โปรดักส์ ยูไนเต็ด จํากัด  

๒.  บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จํากัด
 
โดยดําเนินการเปิดซองสอบราคาส่วนที่ ๒ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๑๑ อาคารสยามบรมราชกุมารี
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >