TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องเรียนฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
07/01/2013

ขอบเขตงาน (TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจําห้องเรียน  อาคารนวมินทราธิราช 
(โต๊ะประชุม, โต๊ะบรรยาย, เก้าอี้บรรยาย และโต๊ะเรียน พร้อมเก้าอี้) พร้อมติดตั้ง          
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

งบประมาณในการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น  5,861,500.- บาท  (ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

download

1. ร่าง TOR   

2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 1

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 2

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >