ผลการสอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น ติดผนัง พร้อมติดตั้งจำนวน 53 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/01/2013

เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น ติดผนัง พร้อมติดตั้งจำนวน 53 เครื่อง
---------------------------------------------
ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2555 เรื่อง สอบ
ราคา ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น ติดผนัง พร้อมติดตั้งจำนวน 53 เครื่อง โดยกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์
ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นั้น


ผลการเปิดซองสอบราคา ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซายน์ ซัคเซส เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง ตรงตามข้อกำหนด และราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 195,989.76 บาท (หนึ่งแสนเก้า
หมื่นห้าพันเก้าร้อย แปดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) กำหนดส่งมอบภายใน 45 วัน กำหนดยืน
ราคา 90 วัน และรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี และหม้อต้ม 5 ปี


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 26/01/2013 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >