ผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 82 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
26/01/2013

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 82 เครื่อง
---------------------------------------------
ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 3 กันยายน 2555 เรื่อง สอบราคา
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 82 เครื่อง โดยกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 11
อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นั้น


ผลการเปิดซองสอบราคา ปรากฏว่า บริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จำกัด เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง ตรงตามข้อกำหนด และราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 2,041,800.- บาท (สองล้านสี่หมื่นหนึ่งพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน กำหนดยืนราคา 60 วัน และรับประกันความชำรุด
บกพร่องภายใน 3 ปี


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >