ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องเรียน อาคารนวมินทราธิราชฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
31/01/2013

เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องเรียน อาคารนวมินทราธิราช
(โสตทัศนูปกรณ์) พร้อมติดตั้ง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
การศึกษาประจำห้องเรียน อาคารนวมินทราธิราช (โสตทัศนูปกรณ์) พร้อมติดตั้ง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 11 รายการ ดังนี้

1. เครื่องถ่ายทอดวีดิทัศน์และวัตถุ 3 มิติ       จำนวน  18  เครื่อง
2. เครื่องขยายเสียง         จำนวน  12  เครื่อง
3. เครื่องผสมสัญญาณเสียง        จำนวน  12  เครื่อง
4. ลำโพง          จำนวน  30  ตู้
5. ชุดไมโครโฟนใช้สาย พร้อมขาตั้งไมโครโฟน ชนิดตั้ง        จำนวน  24  ชุด
6. ไมโครโฟนไร้สาย          จำนวน  10  ชุด
7. เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับXGA       จำนวน   3  เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 4000 ANSI Lumens
8. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับXGA       จำนวน   9  เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 ANSI Lumens 
9. โทรทัศน์สี  LCD/LED  ขนาดไม่น้อยกว่า 52 นิ้ว       จำนวน   6  เครื่อง
10. ขาตั้งโทรทัศน์           จำนวน   6  ตัว
11. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คส์ สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 จำนวน 18  เครื่อง

                งบประมาณของการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 3,795,600.- บาท       (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

                ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
                2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

               4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

               5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอ หรือต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้เป็นผู้แทนจำหน่าย (Distributor) หรือ ตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ในประเทศไทย หรือได้การรับรองจากผู้แทนจำหน่าย (Distributor) ในประเทศไทย โดยมีเอกสารประกอบที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นหลักประกันในเรื่องชิ้นส่วน อะไหล่ และบริการหลังการขาย   โดยจะต้องนำมาแสดงหลักฐานในวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา
               6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล   และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,500,000.- บาท    (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  โดยเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่ดีย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่งานติดตั้งแล้วเสร็จ จนถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันฯเชื่อถือ  โดยจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญามาพร้อมกันในวันยื่นเอกสารประกวดราคา
               7.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสถาบัน

               8.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 (ข้อ 15) *(หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช0028/ว0009 ลว.26มี.ค.55) ดังนี้
                        8.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง
  บัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
  สาระสำคัญ
                        8.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรม บัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                        8.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้    
 
        กำหนดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมโดยพร้อมกัน  ในวันที่  7  กุมภาพันธ์  2556 ลงทะเบียนระหว่างเวลา 10.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 14  อาคารสยามบรมราชกุมารี

       กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์  2556   ระหว่างเวลา 10 - 11.00 น.  ณ กลุ่มงานพัสดุ  กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่  26  กุมภาพันธ์  2556  

       กำหนดเสนอราคา  ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2556  ตั้งแต่เวลา  10.45 น. เป็นต้นไป  ณ บริษัท  ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม  จำกัด  เลขที่ 151 อาคารทีม ม.12  ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม     เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ 10230  โทร.0-2944-6860-3

       ผู้สนใจติดต่อขอ ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในราคา        ชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118  ถนนเสรีไทย  แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่  1  กุมภาพันธ์  2556   ถึงวันที่  6 กุมภาพันธ์  2556  ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ http://www.gprocurement.go.th  หรือ http://www.nida.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-3758692   ในวันและเวลาราชการ

 

                             ประกาศ ณ  วันที่   30       มกราคม  พ.ศ. 2556

                                          ศาสตราจารย์
                                                                               (สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์)
                                                                  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >