ผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
04/02/2013

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 จำนวน 19 เครื่อง
---------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เรื่อง สอบราคา
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2 จำนวน 19 เครื่อง โดยกำหนดเปิดซอง
ใบเสนอราคา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารนราธิป
พงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นั้น


ผลการเปิดซองสอบราคา ปรากฏว่าบริษัท เทลเน็ต เทคโนโลยี จำกัด เสนอรายละเอียดถูกต้อง
ตรงตามข้อกำหนด และราคาต่ำสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 349,125.- บาท (-สามแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบ
ห้าบาทถ้วน-) กำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน กำหนดยืนราคา 60 วัน และรับประกันความชำรุด
บกพร่องภายใน 1 ปี


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 04/02/2013 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >