ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องเรียน อาคารนวมินทราธิราชฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/02/2013

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องเรียน อาคารนวมินทราธิราช
(โต๊ะประชุม, โต๊ะบรรยาย, เก้าอี้บรรยาย และโต๊ะเรียน พร้อมเก้าอี้) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
--------------------------------

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ การศึกษาประจำห้องเรียน อาคารนวมินทราธิราช (โต๊ะประชุม, โต๊ะบรรยาย, เก้าอี้บรรยาย และโต๊ะเรียน พร้อมเก้าอี้) พร้อมติดตั้ง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 รายการ ดังนี้

1. โต๊ะห้องพักอาจารย์              จำนวน   5  ตัว
2. เก้าอี้ห้องพักอาจารย์             จำนวน 30  ตัว
3. โต๊ะประชุม ขนาด 13 ที่นั่ง     จำนวน   4  ชุด
4. โต๊ะประชุม ขนาด 17 ที่นั่ง     จำนวน   2  ชุด
5. เก้าอี้บรรยาย  (2)                จำนวน 12  ตัว
6. เก้าอี้บรรยาย  (1)                จำนวน   6  ตัว
7. เก้าอี้เรียน                          จำนวน  80 ตัว
8. โต๊ะบรรยาย                        จำนวน   4  ตัว
9. ชุดโต๊ะนักศึกษา พร้อมเก้าอี้นักศึกษา(โต๊ะ 1ตัว,เก้าอี้ 2ตัว) จำนวน 389ชุด

 

งบประมาณของการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 5,861,500.- บาท  (ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

download

ประกาศ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >