TOR โครงการพัฒนาสถาบันฯ WORLD CLASS ของ ITC พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
13/02/2013
ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
---------------------------------------------
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการ
พัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก ปีงบประมาณ 2556 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
1. งานระบบเครือข่ายสนับสนุนบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ POE Switch แบบที่ 1 จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ชุด
1.2 อุปกรณ์กกระจายสัญญาณ POE Switch แบบที่ 2 จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชุด
1.3 อุปกรณ์กกระจายสัญญาณ Access Switch แบบที่ 1 จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด
1.4 อุปกรณ์กกระจายสัญญาณ Access Switch แบบที่ 1 จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด
2. ระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม6ข6ายระบบสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด
2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง
2.3 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบ Notebook จำนวน 5 เครื่อง
2.4 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง
2.5 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา Tablet แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง
2.6 เครื่องพิมพ์ชนิด Laser สี จำนวน 1 เครื่อง
งบประมาณของการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน

download

1. ร่าง TOR

2. SPEC

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >