ร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
27/02/2013

-ร่าง-
ขอบเขตงาน (TOR)
เรื่อง การจัดซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน้ำ
(Water Cooled Centrifugal Chiller) จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
----------------------------------
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย เงินรายได้งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องทำความเย็นแบบหอยโข่งระบายความร้อนด้วยน้ำ
(Water Cooled Centrifugal Chiller) จำนวน 1 เครื่อง พรอมติดตั้ง เพื่อทดแทนเครื่องเดิม ที่ติดตั้ง ณ
อาคารบุญชนะ อัตถากร

 

download ร่าง TOR

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >