ปรกาศ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
15/03/2013

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง
……………………………………………………………………
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
จำนวน 1 เครื่อง
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2556 ตั้งแต่ เวลา
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 23 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักบรรณสารการพัฒนา ชั้น 6 อาคารบุญชนะ อัตถากร
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น ๕ อาคารนราธิป
พงศ์ประพันธ์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nida.ac.th และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๗๕-๘๖๙๒ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 15/03/2013 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >