GSLC รับสมัครเรียนต่อ โท-เอก พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
17/03/2013

คณะภาษาและการสื่อสาร (NIDA)
กำลังรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก
และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1
  ดูรายละเอียดเพิ่มเอียดเพิ่มเติมและ Download ใบสมัครได้ที่
http:/lc.nida.ac.th
โทรศัพท์ 0-2727-3140-3142 หรือ 0-2727-3162

-------------------------------------------

คณะภาษาและการสื่อสาร (NIDA)
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเริ่มเรียนภาคการศึกษาแรก ในเดือนมิถุนายน 2556
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ คณะภาษาและการสื่อสาร
เปิดรับสมัครเพื่อเริ่มเรียนเดือนมิถุนายน ใน 3 หลักสูตร ตามกำหนดการดังนี้
• สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
• สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ
• สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อกิจการภาครัฐและภาคเอกชน
           โทรศัพท์ 0-2727-3140-3142 หรือ 0-2727-3162

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >