ผลการตรวจสอบผู้เสนองานกรณีมีผลประโยชน์ร่วมกัน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
21/03/2013
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง   ผลการตรวจสอบผู้เสนองานกรณีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
 
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    ได้ประกาศสอบราคาจ้างให้บริการประกันภัยทรัพย์สินของสถาบัน (จากอัคคีภัย  ภัยน้ำท่วม แผ่นดินไหว และอื่น ๆ)  เอกสารลำดับที่ ส6/2556 ลงวันที่  8 มีนาคม  2556  โดยมีผู้ยื่นเสนอราคา  จำนวน  2  ราย นั้น

จากการตรวจสอบกรณีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบ จำนวน           2  ราย  ดังนี้
1.   บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2.   บริษัท  ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย  จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้  กำหนดการเปิดซองสอบราคาในวันที่  21 มีนาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุม 801  ชั้น  8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 24/03/2013 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >