ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 25 พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/03/2013

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 25 เครื่อง
……………………………………………………………………
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 25 เครื่อง
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือ
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 (ข้อ 15) *(หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช0028/ว
0009 ลว.26มี.ค.55) ดังนี้
6.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement
: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
6.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง 327 ชั้น 3 อาคาร 6

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิป
พงศ์ประพันธ์ ในวันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nida.ac.th และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 023758692 ในวันและเวลาราชการ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >