ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง พร้อมค่าติดต พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
30/03/2013

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง พร้อมค่าติดตั้ง (เฉพาะห้องพัก ชั้น 11) อาคาร
บุญชนะ อัตถากร จำนวน 29 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
……………………………………………………………………

 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง พร้อมค่าติดตั้ง (เฉพาะห้องพัก ชั้น 11) อาคารบุญชนะ อัตถากร จำนวน 29 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ดังนี้
1. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง
2. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 16,000 บีทียู จำนวน 16 เครื่อง
1. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง
2. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 27,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
6. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล มีผลงานการขายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศในวงเงินไม่น้อยกว่า 350,000.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่งานติดตั้งแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นเอกสารสอบราคา ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันฯ เชื่อถือ โดยจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญามาพร้อมกันในวันยื่นเอกสารสอบราคา
7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือ นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 (ข้อ 15) *(หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช0028/ว0009 ลว.26มี.ค.55) ดังนี้

7.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้


กำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 22 เมษายน 2556 ลงทะเบียนระหว่างเวลา 10.00 - 10.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องทำการกลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง ชั้น 1 อาคารนิด้าสัมพันธ์


กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 29 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.  กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น ๕ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์


กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์


ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ชั้น 5 อาคารนราธิปพงศ์
ประพันธ์ ในวันที่ 4 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nida.ac.th และเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >