ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสถาบันฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
02/04/2013

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสถาบันฯ
เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

---------------------------------------------

ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ลงวันที่  21  กุมภาพันธ์  2556  เรื่อง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับมาตรฐานโลก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยกำหนดเสนอราคาเมื่อวันที่  25  มีนาคม  2556  ตั้งแต่เวลา 10.45 น. ถึงเวลา 11.15 น. ณ ตลาดกลาง บริษัท  ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม  จำกัด นั้น

ผู้ชนะการประกวดราคา  ได้แก่  บริษัท  จีเอเบิล  จำกัด  เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 4,397,700.- บาท (สี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา และรับประกันความชำรุดบกพร่อง จำนวน  3 ปี

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่     2   เมษายน    พ.ศ. 2556

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >