ประกาศ ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
03/05/2013

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง   ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับอาจารย์ จำนวน 31 ชุด เอกสารลำดับที่ ส11/2556 ลงวันที่  29 มีนาคม 2556 โดยมีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน 3 ราย นั้นจากการตรวจสอบกรณีผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบ จำนวน 3  ราย  ดังนี้
1.   บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด
2.   บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
3.   บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

 

โดยกำหนดการเปิดซองสอบราคาในวันที่  7 พฤษภาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุม 327  ชั้น 3 อาคาร 6 
 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่   2     พฤษภาคม พ.ศ.  2556

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >