ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
04/05/2013

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง
---------------------------------------------
ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556

เรื่อง สอบราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง โดยกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักบรรณสารการพัฒนา ชั้น 6 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นั้น
ผลการเปิดซองสอบราคา ปรากฏว่าบริษัท เอ็กซ์เซล ลิงค์ จำกัด เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง ตรงตามข้อกำหนด และราคาอยู่ในวงเงินงบประมาณที่สถาบันกำหนด

 

เป็นเงินทั้งสิ้น 502,900.- บาท (-ห้าแสนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน

 

กำหนดยืนราคา 120 วัน และรับประกันความชำรุดบกพร่องภายใน 3 ปี


จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >