ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติฯ คอมพิวเตอร์ฯ 25 เครื่อง พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
04/05/2013

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติกรณีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
รายการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 25 เครื่อง
--------------------------------------------------------------
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 25 เครื่อง เอกสารสอบราคาเลขที่ ส9/2556
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 โดยมีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน 2 ราย นั้น
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในเอกสาร ส่วนที่ 1 เพื่อ
พิจารณาการเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2541 ข้อ 15 ตรี วรรค 2 ประกอบกับข้อ 15 จัตวา
วรรคท้าย ปรากฏว่าผ่านการคัดเลือกจำนวน 2 ราย ดังนี้
1. บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
2. บริษัท เอกซ์คอม โอเอ จำกัด
โดยกำหนดเปิดซองราคาส่วนที่ 2 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ ห้อง 327 ชั้น 3 อาคาร 6
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >