ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ตู้รางเลื่อนสำหรับเก็บเอกสารฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
04/05/2013
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติกรณีผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
รายการสอบราคาซื้อตู้รางเลื่อนสำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 5 ตู้
--------------------------------------------------------------
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อตู้รางเลื่อน
สำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 5 ตู้ เอกสารสอบราคาเลขที่ ส10/2556 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556
โดยมีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน 2 ราย นั้น
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในเอกสาร ส่วนที่ 1 เพื่อ
พิจารณาการเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2541 ข้อ 15 ตรี วรรค 2 ประกอบกับข้อ 15 จัตวา
วรรคท้าย ปรากฏว่าผ่านการคัดเลือกจำนวน 2 ราย ดังนี้
1. บริษัท โลหะประทีปอุตสาหกรรม จำกัด
2. บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
โดยกำหนดเปิดซองราคาส่วนที่ 2 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น.
ณ ห้อง 327 ชั้น 3 อาคาร 6
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >