ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
08/05/2013

                            เรื่อง   ผลการตรวจสอบผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    ได้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์(เฟอร์นิเจอร์) ประจำสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 18 และ 19 อาคารนวมินทราธิราช จำนวน 21 รายการ จำนวน 31 ชุด เอกสารลำดับที่ ส15/2556 ลงวันที่  22 เมษายน 2556 โดยมีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน 4 ราย นั้น


จากการตรวจสอบกรณีผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบ จำนวน           4 ราย  ดังนี้

1. บริษัท ยูลี่กลาส จำกัด

2. บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.พี.ที กลอรี่

4. บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)


โดยกำหนดการเปิดซองสอบราคาในวันที่  8 พฤษภาคม 2556  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 801  ชั้น 8  อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >