ประกาศผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายฟิสเนส พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
10/05/2013

ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายฟิตเนส
---------------------------------------------
ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556 เรื่อง สอบ
ราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายฟิตเนส โดยกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาเมื่อวันที่ 23
เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นั้น
ผลการเปิดซองสอบราคา ปรากฏว่า บริษัท ไดนาฟอซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอ
รายละเอียดถูกต้อง ตรงตามข้อกำหนด และเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,890,000.- บาท (สองล้าน
แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบภายใน 90 วัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >