ประกาศ ผลการสอบราคาซื้อตู้รางเลื่อนสำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 5 ตู้ั พิมพ์
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
17/05/2013
ประกาศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อตู้รางเลื่อนสำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 5 ตู้
---------------------------------------------
ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 เรื่อง สอบราคา
ซื้อตู้รางเลื่อนสำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 5 ตู้ โดยกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 327 ชั้น 3 อาคาร 6 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นั้น
ผลการเปิดซองสอบราคา ปรากฏว่าบริษัท โลหะประทีปอุตสาหกรรม จำกัด เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง ตรงตามข้อกำหนด และราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 360,000.- บาท (-สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)
กำหนดส่งมอบภายใน 45 วัน กำหนดยืนราคา 90 วัน และรับประกันความชำรุดบกพร่องภายใน 2 ปี
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >