สอบราคาจ้างบริการประกันชีวิตและสุขภาพ
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
01/09/2008
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง สอบราคาจ้างให้บริการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มสำหรับบุคลากรของสถาบัน
ประจำปีงบประมาณ 2552


กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 1-5 กันยายน 2551 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
ณ งานพัสดุ ส่วนการคลังและพัสดุ ชั้น 2 อาคารที่จอดรถ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 11 กันยายน 2551 เวลา 9.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0 2375 8692

 

download ประกาศ 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 01/09/2008 )