ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารมาลัย หุวะนันทน์ ด้วยวิธีประ
เขียนโดย ประชาสัมพันธ์   
06/12/2016
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารมาลัย หุวะนันทน์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
download เอกสาร
 
1. ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารมาลัย หุวะนันทน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง  

3. ใบสรุปราคาโครงการ งานปรับปรุงห้องน้้าอาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4. ขอบเขตงานจ้างปรับปรุงห้องน้้าอาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์